Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια χημικών αντιδραστηρίων -στηλών χρωματογραφίας για την κάλυψη των αναγκών του Εργαστηρίου Φαρμακογνωσίας και Χημείας Φυσικών Προϊόντων-Ομάδα Φαρμακευτικής Βιοτεχνολογίας του Τμήματος Φαρμακευτικής, Πανεπιστήμιο Πατρών (16/01/2019)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να προμηθευτεί ”Χημικά αντιδραστήρια και στήλες χρωματογραφίας” (αναλώσιμα) που θα χρησιμοποιηθούν στο Εργαστήριο Φαρμακογνωσίας και Χημείας Φυσικών Προϊόντων-Ομάδα Φαρμακευτικής Βιοτεχνολογίας του Τμήματος Φαρμακευτικής με φορέα χρηματοδότησης το πρόγραμμα ΕΛΙΔΕΚ, στο πλαίσιο της Δράσης «1η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛΙΔΕΚ για την Ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών» με ακρωνύμιο: K6PD και κωδικό (Φ.Κ.): 80596, και με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Επίκουρο Καθηγητή Γεώργιο Παμπαλάκη. Ο τίτλος του έργου είναι: "α-synuclein prion-like particles: in vivo turnover and infectivity. (ΑΔΑ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ:ΩΙΗ3469Β7Θ-ΓΑΝ).

Έργο: 
80596
Υπεύθυνος: 
Γ. ΠΑΜΠΑΛΑΚΗΣ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Τετάρτη, 23 Ιανουάριος 2019 - 12:00μμ