Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια χημικων αντιδραστηριων για την κάλυψη των αναγκών του Εργαστήριου Πολυμερών του Τμήματος Χημείας, Πανεπιστήμιο Πατρών (28/11/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να να προμηθευτεί χημικά αντιδραστήρια που θα χρησιμοποιηθούν στο Εργαστήριο Πολυμερών του Τμήματος Χημείας στα πλαίσια του έργου «Ανάπτυξη Οργανικών Βιοστατικών Επικαλύψεων για Δίχτυα Ιχθυοκαλλιέργειας» (MIS 5010930 και Φ.Κ. 80487) με φορέα χρηματοδότησης το Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020» & το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας. (ΑΔΑ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ:6ΘΧΒ469Β7Θ-ΜΧ6).

Έργο: 
80487
Υπεύθυνος: 
Ιωάννης Καλλίτσης
Ημερομηνία-Λήξης: 
Πέμπτη, 6 Δεκέμβριος 2018 - 12:00μμ