Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια «Χημικών Αντιδραστηρίων - Εργαστηριακών Αναλωσίμων» για την κάλυψη των αναγκών του Εργαστηρίου Πολυμερών του Τμήματος Χημείας, Πανεπιστήμιο Πατρών (07/01/2019)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να προμηθευτεί «Χημικά Αντιδραστήρια - Εργαστηριακά Αναλώσιμα» που θα παραδοθούν και θα χρησιμοποιηθούν στο Εργαστήριο Πολυμερών του Τμήματος Χημείας στα πλαίσια του έργου «ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ (Φ/Β) ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ» Κωδικός Έργου (ΦΚ/MIS): 80399/5021436, με φορέα χρηματοδότησης Δράση «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων για ερευνητικά έργα στους τομείς «Μικροηλεκτρονική» και των «Προηγμένων Υλικών» και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης). (ΑΔΑ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ:6ΗΚΛ469Β7Θ-ΗΞΑ).

 

Έργο: 
80399
Υπεύθυνος: 
Ι. ΚΑΛΛΙΤΣΗΣ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Δευτέρα, 14 Ιανουάριος 2019 - 12:00μμ