Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια γραφικής ύλης για την κάλυψη των αναγκών του ΕΛΚΕ, Πανεπιστήμιο Πατρών (12/02/2020)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να προμηθευτεί γραφική ύλη που θα χρησιμοποιηθεί στον ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών στα πλαίσια του έργου: «Υποστήριξη Εθνικών Ευρωπαϊκών και Διεθνών συμβάσεων χρηματοδότησης Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης» με φορέα χρηματοδότησης «Επιτροπή Ερευνών» με ΦΚ 52019.

(ΑΔΑ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ:ΨΘ7Χ469Β7Θ-9ΨΝ ).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 18/02/2020 και ώρα 14:00 μ.μ.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ

Έργο: 
52019
Υπεύθυνος: 
Δ. ΠΟΛΥΖΟΣ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Τρίτη, 18 Φεβρουάριος 2020 - 2:00μμ