Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια εξοπλισμού που θα εγκατασταθεί/χρησιμοποιηθεί στο Εργαστήριο TRACE του Τμήματος «Φιλολογίας», στο πλαίσιο του έργου «TRACE: Ανιχνεύοντας τον ρατσισμό στον αντιρατσιστικό λόγο: Μια κριτική προσέγγιση στον ευρωπαϊκό δημόσιο λόγο για τη μεταναστευτική και προσφυγική κρίση», με Φ.Κ.: 81079, Ε/Υ ΑΡΧΑΚΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ (αριθμ. πρωτ. 10251/06-02-2020, ΑΔΑΜ: 20PROC006253903)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να προμηθευτεί Εξοπλισμό που θα εγκατασταθεί στο Εργαστήριο TRACE του Τμήματος «Φιλολογίας», στο πλαίσιο του έργου «TRACE: Ανιχνεύοντας τον ρατσισμό στον αντιρατσιστικό λόγο: Μια κριτική προσέγγιση στον ευρωπαϊκό δημόσιο λόγο για τη μεταναστευτική και προσφυγική κρίση», με Φ.Κ.: 81079 και φορέα χρηματοδότησης τον ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. (Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας) (ΑΔΑ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ:ΨΓΗ4469Β7Θ-ΨΛ8).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 13/02/2020 ώρα 14:00 μ.

Έργο: 
81079
Υπεύθυνος: 
A.ΑΡΧΑΚΗΣ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Πέμπτη, 13 Φεβρουάριος 2020 - 2:00μμ