Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του Εργαστηρίου Μηχανικής και Τεχνολογίας Υλικών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών (23/07/2019)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να προμηθευτεί Κλιματικό θάλαμο επιταχυνόμενης ενανθράκωσης που θα εγκατασταθεί και θα χρησιμοποιηθεί στο Εργαστήριο Μηχανικής και Τεχνολογίας Υλικών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών στα πλαίσια του έργου ΦΚ:30390000 με φορέα χρηματοδότησης ΓΓΕΤ. (ΑΔΑ:7ΧΔΧ469Β7Θ-ΓΥΙ).

Έργο: 
30390000
Υπεύθυνος: 
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Τρίτη, 30 Ιούλιος 2019 - 12:00μμ