Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του εργαστηρίου Επιστήμης των Υλικών του Τμήματος Επιστήμης των Υλικών, Πανεπιστήμιο Πατρών (08/05/2019)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να προμηθευτεί εξοπλισμό που θα εγκατασταθεί και θα χρησιμοποιηθεί στο Εργαστήριο Επιστήμης των Υλικών του Τμήματος Επιστήμης των Υλικών στα πλαίσια του έργου «Ολοκληρωμένο Σύστημα Επιτήρησης, Διαχείρισης και Αναζωογόννησης Φ/Β Διατάξεων - ΦΚ:80645» με φορέα χρηματοδότησης το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο της «Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020». (ΑΔΑ:67Ψ5469Β7Θ-5ΒΞ ).

 

Έργο: 
80645
Υπεύθυνος: 
Μ. ΣΙΓΑΛΑΣ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Τετάρτη, 15 Μάιος 2019 - 12:00μμ