Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του εργαστηρίου Ηλεκτρομηχανικής Μετατροπής Ενέργειας (Ε.Η.Μ.Ε) του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Πατρών (29/03/2019)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να προμηθευτεί εξοπλισμό που θα εγκατασταθεί στο Εργαστήριο Ηλεκτρομηχανικής Μετατροπής Ενέργειας (Ε.Η.Μ.Ε) του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών στα πλαίσια του έργου με τίτλο «Ολοκληρωμένο Σύστημα Επιτήρησης, Διαχείρισης και Αναζωογόνησης Φ/Β Διατάξεων (ΟΣΕΔΑ4ΦΒ)» με ΚΩΔ/MIS: Τ1ΕΔΚ-04659/5033645 και Φ.Κ.: 80644, που υλοποιείται στα πλαίσια της πράξης «Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020», και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Εθνικούς Πόρους. (ΑΔΑ:6ΨΔΥ469Β7Θ-ΔΝΟ).

 

Έργο: 
80644
Υπεύθυνος: 
Ε. ΤΑΤΑΚΗΣ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Παρασκευή, 5 Απρίλιος 2019 - 12:00μμ