Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του Εργαστήριου Πολιτισμικής Τεχνολογίας του Τμήματος Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών, Πανεπιστήμιο Πατρών (27/11/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να να προμηθευτεί μία κάσκα εικονικής πραγματικότητας που θα εγκατασταθεί και θα χρησιμοποιηθεί στο  Εργαστήριο Πολιτισμικής Τεχνολογίας του Τμήματος Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών  στα πλαίσια του έργου « Μοντελοποίηση ομάδων επισκεπτών σε μουσεία μέσω τεχνητής όρασης και μηχανικής μάθησης για την παροχή στοχευμένου εκπαιδευτικού περιεχομένου και  παιχνιδιών επαυξημένης πραγματικότητας» ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ(ΦΚ/MIS): 80526/ 5030852 που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της  Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» (ΕΣΠΑ 2014 – 2020), με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΑΔΑ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ:75ΕΩ469Β7Θ-3ΜΕ)

Έργο: 
80526
Υπεύθυνος: 
Δ. ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Τετάρτη, 5 Δεκέμβριος 2018 - 12:00μμ