Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια Εργαστηριακού Εξοπλισμού που θα εγκατασταθεί στο Εργαστήριο «Χημείας Υλικών» του Τμήματος «Επιστήμης των Υλικών» στο πλαίσιο του έργου: «Fluorescent inks, pastes and filaments based on luminescent carbon dots for cutting edge and bio- applications».(αριθμ. πρωτ. 33176/19-05-2020, ΑΔΑΜ: 20PROC006730906)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να προμηθευτεί εξοπλισμό που θα εγκατασταθεί στο Εργαστήριο «Χημείας Υλικών» του Τμήματος «Επιστήμης των Υλικών» στο πλαίσιο του έργου: «Fluorescent inkspastes and filaments based on luminescent carbon dots for cutting edge and bioapplications»Το έργο χρηματοδοτείται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) και το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) στο πλαίσιο της δράσης "1η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών", ΦΚ: 81136, Ε/Υ Έργου Κωνσταντίνος Δήμος.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 25/05/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ.

Έργο: 
81136
Υπεύθυνος: 
Κ. ΔΗΜΟΣ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Δευτέρα, 25 Μάιος 2020 - 2:00μμ