Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια Εργαστηριακού Εξοπλισμού που θα εγκατασταθεί στο Εργαστήριο «Εδαφολογίας» του Τμήματος «Γεωπονίας» στο πλαίσιο του έργου «Technological And Business Innovation Services To Stimulate The Local Agro-Food Ecosystems And To Support A Cross Border Collaboration Among Local Action Groups (Tags)(αριθμ. πρωτ. 33102/19-05-2020, ΑΔΑΜ: 20PROC006730410)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να προμηθευτεί Εργαστηριακό Εξοπλισμό που θα εγκατασταθεί στο  Εργαστήριο «Εδαφολογίας» του Τμήματος «Γεωπονίας» στο πλαίσιο εκτέλεσης του Έργου: «Technological And Business Innovation Services To Stimulate The Local Agro-Food Ecosystems And To Support A Cross Border Collaboration Among Local Action Groups (Tags)», του Προγράμματος «Interreg V-A Greece-Italy 2014-2020»με κωδικό MIS 5003507 & ΦΚ 80882 που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους,  με Ε/Υ τον κ. Παντελή Μπαρούχα.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 25/05/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ.

Έργο: 
80882
Υπεύθυνος: 
Π. ΜΠΑΡΟΥΧΑΣ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Δευτέρα, 25 Μάιος 2020 - 2:00μμ