Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών της Πολυτεχνικής Σχολής, Πανεπιστήμιο Πατρών (05/09/2019)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να προμηθευτεί εργαστηριακό εξοπλισμό για τον εκσυγχρονισμό των ακαδημαϊκών υποδομών της Πολυτεχνικής Σχολής  του Πανεπιστημίου Πατρών, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΦΚ:80242» με φορέα χρηματοδότησης το Εθνικό Σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και κωδικό έργου: 2017ΣΕ14600022. (ΑΔΑ:6ΚΦΤ469Β7Θ-5ΔΧ).

 

Έργο: 
80242
Υπεύθυνος: 
Β. ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Δευτέρα, 16 Σεπτέμβριος 2019 - 2:00μμ