Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πατρών (24/07/2019)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να προμηθευτεί εργαστηριακό εξοπλισμό για τον εκσυγχρονισμό των ακαδημαϊκών υποδομών της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΦΚ:80242» με φορέα χρηματοδότησης το Εθνικό Σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και κωδικό έργου: 2017ΣΕ14600022. (ΑΔΑ:6Ι03469Β7Θ-5ΔΣ).

Διευκρινίζεται ότι δεν απαιτείται προσκόμιση εγγύησης συμμετοχής.

ια το είδος 47: Access point CISCO οι τεχνικές προδιαγραφές είναι οι εξής: AIR-CAP2702I-E-K9

Η προθεσμία υποβολής προσφορών παρατείνεται μέχρι τις 09/08/2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.

Έργο: 
80242
Υπεύθυνος: 
Β. ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Παρασκευή, 9 Αύγουστος 2019 - 12:00μμ