Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών της Σχολής Διοίκησης και Οργάνωσης, Πανεπιστήμιο Πατρών (24/07/2019)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να προμηθευτεί εργαστηριακό εξοπλισμό για τον εκσυγχρονισμό των ακαδημαϊκών υποδομών της Σχολής Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΦΚ:80242» με φορέα χρηματοδότησης το Εθνικό Σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και κωδικό έργου: 2017ΣΕ14600022. (ΑΔΑ:6Ε2Φ469Β7Θ-ΖΝΔ).

Διευκρινίζεται ότι δεν απαιτείται προσκόμιση εγγύησης συμμετοχής.

Η προθεσμία υποβολής προσφορών παρατείνεται μέχρι τις 09/08/2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.

Έργο: 
80242
Υπεύθυνος: 
Β. ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Παρασκευή, 9 Αύγουστος 2019 - 12:00μμ