Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του εργαστηρίου Ηλεκτρονικών Εφαρμογών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Πατρών (31/01/2019)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να προμηθευτεί εργαστηριακό εξοπλισμό που θα χρησιμοποιηθεί στο Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Εφαρμογών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών στα πλαίσια του έργου "Καινοτόμο Ολοκληρωμένο Σύστημα Ασύρματης Διαχείρισης Αισθητήρων για εφαρμογές IoT" με φορέα χρηματοδότησης την Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδος και ΦΚ 80421. (ΑΔΑ:ΨΟΝΤ469Β7Θ-4ΦΩ).

Έργο: 
80421
Υπεύθυνος: 
Γ. ΚΑΛΥΒΑΣ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Πέμπτη, 7 Φεβρουάριος 2019 - 12:00μμ