Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια εργαστηριακών χημικών αναλωσίμων για την κάλυψη των αναγκών του εργαστηρίου Φυσιολογίας Ανθρώπου & Zώων του Τμήματος Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών (27/03/2019)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να προμηθευτεί εργαστηριακά χημικά αναλώσιμα που θα χρησιμοποιηθούν στο Εργαστήριο Φυσιολογίας Ανθρώπου & Zώων του Τμήματος Βιολογίας στα πλαίσια του έργου “CUReANT" με KA 80521, με φορέα χρηματοδότησης Εθνικούς και Ευρωπαϊκούς πόρους ΕΣΠΑ. (ΑΔΑ:64ΩΨ469Β7Θ-ΚΡ4 ).

Έργο: 
80521
Υπεύθυνος: 
Α. ΔΕΡΜΩΝ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Τετάρτη, 3 Απρίλιος 2019 - 12:00μμ