Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων για την κάλυψη των αναγκών του Εργαστηρίου Πολυμερών του Τμήματος Χημείας, Πανεπιστήμιο Πατρών (19/12/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να προμηθευτεί Εργαστηριακά Αναλώσιμα «Ακετόνη Πλύσεων» που θα παραδοθεί και θα χρησιμοποιηθεί στο Εργαστήριο Πολυμερών του Τμήματος Χημείας στα πλαίσια του έργου «ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ (Φ/Β) ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ» Κωδικός Έργου (ΦΚ/MIS): 80399/5021436, με φορέα χρηματοδότησης Δράση «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων για ερευνητικά έργα στους τομείς «Μικροηλεκτρονική» και των «Προηγμένων Υλικών» και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης). (ΑΔΑ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ:6ΗΚΛ469Β7Θ-ΗΞΑ)

 

Έργο: 
80399
Υπεύθυνος: 
Ι. ΚΑΛΛΙΤΣΗΣ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Παρασκευή, 28 Δεκέμβριος 2018 - 12:00μμ