Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων για την κάλυψη των αναγκών του Εργαστηρίου Φυσιολογίας Ανθρώπου & Zώων του Τμήματος Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών (09/09/2019)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να προμηθευτεί εργαστηριακά χημικά αναλώσιμα που θα χρησιμοποιηθούν στο Εργαστήριο Φυσιολογίας Ανθρώπου & Zώων του Τμήματος Βιολογίας στα πλαίσια του έργου “CUReANT" με ΦΚ: 80521, με φορέα χρηματοδότησης Εθνικούς και Ευρωπαϊκούς πόρους ΕΣΠΑ. (ΑΔΑ:ΨΘ0Φ469Β7Θ-Α22).

Έργο: 
80521
Υπεύθυνος: 
Α. ΔΕΡΜΩΝ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Δευτέρα, 16 Σεπτέμβριος 2019 - 12:00μμ