Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων για την κάλυψη των αναγκών του εργαστηρίου Γενικής Βιολογίας του Τμήματος Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών (12/02/2019)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να προμηθευτεί εργαστηριακά αναλώσιμα που θα χρησιμοποιηθούν στο Εργαστήριο Γενικής Βιολογίας του Τμήματος Ιατρικής στα πλαίσια του έργου: «Κυτταρική απόκριση σε βλάβες στο DNA: ο παράγοντας Cdt1 διασυνδέει τον κυτταρικό κύκλο με την επιδιόρθωση του γενετικού υλικού ΦΚ: 80498», με φορέα χρηματοδότησης ΕΚΤ. (ΑΔΑ:ΨΘΩΜ469Β7Θ-ΓΩΛ).

Έργο: 
80498
Υπεύθυνος: 
Ζ. ΛΥΓΕΡΟΥ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Τρίτη, 19 Φεβρουάριος 2019 - 12:00μμ