Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ενζύμου για την κάλυψη των αναγκών του Εργαστήριου Βιομοριακής Προσομοίωσης και NMR Φασματοσκοπίας του Τμήματος Φαρμακευτικής, Πανεπιστήμιο Πατρών (21/01/2019)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να προμηθευτεί το ένζυμο Pfu High Fidelity Polymerase που θα χρησιμοποιηθεί στο Εργαστήριο Βιομοριακής Προσομοίωσης και NMR Φασματοσκοπίας του Τμήματος Φαρμακευτικής στα πλαίσια του έργου "Ο ρόλος της καταλυτικής περιοχής της E3 λιγάσης ουβικιτίνης Arkadia στη ρύθμιση της δράσης του ενζύμου και στη διάγνωση" με φορέα χρηματοδότησης το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. (ΑΔΑ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ:6ΥΖΓ469Β7Θ-ΓΓ9).

Έργο: 
80499
Υπεύθυνος: 
Γ. ΣΠΥΡΟΥΛΙΑΣ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Δευτέρα, 28 Ιανουάριος 2019 - 3:00μμ