Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την προμήθεια ενός Σταθμού Εργασίας- Ηλεκτρονικού Υπολογιστή για την κάλυψη των αναγκών του Εργαστήριου Πολιτισμικής Τεχνολογίας του Τμήματος "Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών", Πανεπιστήμιο Πατρών (αριθμ. πρωτ. 84630/09-10-2019, ΑΔΑΜ: 19PROC005676227)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να προμηθευτεί έναν Σταθμό Εργασίας- Ηλεκτρονικό Υπολογιστή που θα εγκατασταθεί στο  Εργαστήριο Πολιτισμικής Τεχνολογίας του Τμήματος "Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών"  στο πλαίσιο του έργου «Μοντελοποίηση ομάδων επισκεπτών σε μουσεία μέσω τεχνητής όρασης και μηχανικής μάθησης για την παροχή στοχευμένου εκπαιδευτικού περιεχομένου και  παιχνιδιών επαυξημένης πραγματικότητας» ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΦΚ/MIS):   80526/5030852, που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της  Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» (ΕΣΠΑ 2014 – 2020), με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης), (ΑΔΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ: Ω5ΒΦ469Β7Θ-Ι0Μ).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 16/10/2019 ώρα 14:00 μ.

Έργο: 
80526
Υπεύθυνος: 
Δ. Κοσμόπουλος
Ημερομηνία-Λήξης: 
Τετάρτη, 16 Οκτώβριος 2019 - 2:00μμ