Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ενός επιτραπέζιου υπολογιστή για την κάλυψη των αναγκών του εργαστηρίου Στοχαστικών Μηχανολογικών Συστημάτων & Αυτοματισμού του Τμήματος Μηχ/γων & Αερ/γων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών (15/03/2019)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να προμηθευτεί έναν (1) επιτραπέζιο υπολογιστή που θα εγκατασταθεί και θα χρησιμοποιηθεί στο Εργαστήριο Στοχαστικών Μηχανολογικών Συστημάτων & Αυτοματισμού του Τμήματος Μηχ/γων & Αερ/γων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών στα πλαίσια του έργου «Ανάπτυξη Μεθοδολογίας Αυτόματης Παρακολούθησης της Κατάστασης και Αυτοδιάγνωσης Βλαβών σε Σιδηροδρομικά Οχήματα μέσω Σημάτων Στοχαστικής Ταλάντωση» ΦΚ/MIS: 80579/503167 με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης). (ΑΔΑ:Ω3ΜΕ469Β7Θ-Φ43).

Έργο: 
80579
Υπεύθυνος: 
ΦΑΣΟΗΣ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Παρασκευή, 22 Μάρτιος 2019 - 12:00μμ