Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ειδικού εξοπλισμού θερμικής επεξεργασίας υλικών για την κάλυψη των αναγκών του εργαστηρίου Φωτονικών Υλικών, Δομών και Εφαρμογών του Τμήματος Επιστήμης των Υλικών, Πανεπιστήμιο Πατρών (31/01/2019)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να προμηθευτεί ειδικό εξοπλισμό θερμικής επεξεργασίας υλικών που θα εγκατασταθεί και θα χρησιμοποιηθεί στο Εργαστήριο Φωτονικών Υλικών, Δομών και Εφαρμογών του Τμήματος Επιστήμης των Υλικών στα πλαίσια του έργου «Συνέργεια ELI - LASERLAB Europe, HiPER & IPERION-CH.gr (HELLAS-CH)»    ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΦΚ 80310/ MIS 5002735  με φορέα χρηματοδότησης ΓΓΕΤ.   (ΑΔΑ:677Ρ469Β7Θ-Σ37).

Έργο: 
80310
Υπεύθυνος: 
Ν. ΒΑΙΝΟΣ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Πέμπτη, 7 Φεβρουάριος 2019 - 12:00μμ