Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια δορυφορικών δεδομένων για την κάλυψη των αναγκών του Εργαστήριου Τεχνικής Γεωλογίας του Τμήματος Γεωλογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών (24/01/2019)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να προμηθευτεί τον κάτωθι εξοπλισμό που θα χρησιμοποιηθεί από το εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας του Τμήματος Γεωλογίας: Δορυφορικά δεδομένα και δεδομένα LIDAR για την παρακολούθηση εξέλιξης της ακτογραμμής περιοχών του έργου TRITON: «Development of management Tools and diRectives for immediate protection of bIodiversity in coasTal areas affected by sea erOsion and establishment of appropriate eNvironmental control systems», με κωδικό ΟΠΣ 5003629, που χρηματοδοτείται από το διασυνοριακό Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020», ως τμήμα του παραδοτέου "D4.5.3: Pilot test and joint tool development with local/operators and players involvement", του πακέτου εργασίας "WP4: Pilot Cases on ICZM". (ΑΔΑ:ΨΡΝΩ469Β7Θ-360).

Έργο: 
80590
Υπεύθυνος: 
Ν. ΣΑΜΠΑΤΑΚΑΚΗΣ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Πέμπτη, 31 Ιανουάριος 2019 - 12:00μμ