Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια διαφημιστικού υλικού για την κάλυψη των αναγκών του Εργαστήριου Φαινομένων Μεταφοράς και Φυσικοχημικής Υδροδυναμικής του Τμήματος Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών (10/12/2019)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να προμηθευτεί (100 τεμάχια) USB flash drive, (100 τεμάχια) Μπλοκ σημειώσεων Α4 50φύλλων, (100 τεμάχια) Aluminium single layer bottle with crabiner 300 ml, στυλό μεταλλικά (Ball pen alluminium) (100 τεμάχια) με εκτύπωση λογότυπου του έργου REWATER, που θα χρησιμοποιηθούν στο Εργαστήριο Φαινομένων Μεταφοράς και Φυσικοχημικής Υδροδυναμικής του Τμήματος Χημικών Μηχανικών στα πλαίσια του έργου Re Water Eco technologies for the waste water management, με φορέα χρηματοδότησης Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Εθνικούς Πόρους. (ΑΔΑ:618Θ469Β7Θ-ΨΡΦ). 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 17/12/2019 ώρα 14:00 μ.μ.

Έργο: 
80594
Υπεύθυνος: 
Χ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Τρίτη, 17 Δεκέμβριος 2019 - 2:00μμ