Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ανταλλακτικών για την κάλυψη των αναγκών του Εργαστήριου Πολυμερών του Τμήματος Χημείας, Πανεπιστήμιο Πατρών (13/02/2019)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να προμηθευτεί ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν στο Εργαστήριο Πολυμερών του Τμήματος Χημείας στα πλαίσια του έργου CHROMASURF: «Ανάπτυξη Διεργασιών Επιφανειακής Τροποποίησης σε Βαμβακερά Νήματα/Υφάσματα για Βαφή ενός Σταδίου με Μειωμένο Περιβαλλοντικό Αποτύπωμα» Κωδικός Έργου (ΦΚ/MIS): 80543/5030868, που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο της «Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Γεώργιο Μπόκια του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών. (ΑΔΑ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ: 6Ν8Γ469Β7Θ-Υ9Χ).

Έργο: 
80543
Υπεύθυνος: 
Γεώργιος Μπόκιας
Ημερομηνία-Λήξης: 
Τετάρτη, 20 Φεβρουάριος 2019 - 12:00μμ