Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια αναλωσίμων για την κάλυψη των αναγκών του εργαστηρίου Ηλεκτρομηχανικής Μετατροπής Ενέργειας (Ε.Η.Μ.Ε) του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Πατρών (08/04/2019)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να προμηθευτεί αναλώσιμο υλικό που θα χρησιμοποιηθεί στο Εργαστήριο Ηλεκτρομηχανικής Μετατροπής Ενέργειας (Ε.Η.Μ.Ε) του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών στα πλαίσια του έργου με τίτλο «Ολοκληρωμένο Σύστημα Επιτήρησης, Διαχείρισης και Αναζωογόνησης Φ/Β Διατάξεων (ΟΣΕΔΑ4ΦΒ)» με ΚΩΔ/MIS: Τ1ΕΔΚ-04659/5033645 και Φ.Κ.: 80644, που υλοποιείται στα πλαίσια της πράξης «Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020», και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Εθνικούς Πόρους. (ΑΔΑ:6ΧΕΩ469Β7Θ-ΠΑ9 ).

 

Έργο: 
80644
Υπεύθυνος: 
Ε. ΤΑΤΑΚΗΣ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Δευτέρα, 15 Απρίλιος 2019 - 12:00μμ