Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια αναλωσίμων για την κάλυψη των αναγκών του εργαστηρίου Ηλεκτροχημείας και Χημικών Διεργασιών του Τμήματος Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών (19/03/2019)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να προμηθευτεί αναλώσιμα που θα χρησιμοποιηθούν στο Εργαστήριο Ηλεκτροχημείας και Χημικών Διεργασιών του Τμήματος Χημικών Μηχανικών στα πλαίσια του έργου «Κλιμάκωση μεγέθους της Ηλεκτροχημικά Ενισχυόμενης Καταλυτικής Υδρογόνωσης του CO2 προς παραγωγή καυσίμων ΦΚ: 80464» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της ΕΕ. (ΑΔΑ:Ψ4ΣΔ469Β7Θ-ΩΘ4 ).

Έργο: 
80464
Υπεύθυνος: 
ΒΑΓΕΝΑΣ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Τετάρτη, 27 Μάρτιος 2019 - 12:00μμ