Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια αναλωσίμων για την κάλυψη των αναγκών του εργαστηρίου Ετερογενούς κατάλυσης του Τμήματος Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών (31/01/2019)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να προμηθευτεί Αναλώσιμα που θα χρησιμοποιηθούν στο Εργαστήριο Ετερογενούς κατάλυσης του Τμήματος Χημικών Μηχανικών στα πλαίσια του έργου «Ανάπτυξη και επίδειξη ολοκληρωμένης διεργασίας για τη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από κυψέλες καυσίμου με ενδιάμεση παραγωγή Η2 μέσω αναμόρφωσης του LPG με ατμό»  ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ(ΦΚ/MIS):   80480 / 5030190  που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της  Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» (ΕΣΠΑ 2014 – 2020), με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).  (ΑΔΑ:6Π7Ν469Β7Θ-Π3Γ).

 

Έργο: 
80480
Υπεύθυνος: 
Δ. ΚΟΝΤΑΡΙΔΗΣ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Πέμπτη, 7 Φεβρουάριος 2019 - 12:00μμ