Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια αναλωσίμων για την κάλυψη των αναγκών του εργαστηρίου Ρευματολογίας του Τμήματος Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών (29/01/2019)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να προμηθευτεί αναλώσιμα (ELISA KIT) που θα χρησιμοποιηθoύν στο Εργαστήριο  Ρευματολογίας  του Τμήματος Ιατρικής στα πλαίσια του έργου με φορέα χρηματοδότησης Διάφορους Ιδιώτες. (ΑΔΑ:ΨΚΟΗ469Β7Θ-8ΦΩ).

Έργο: 
49320000
Υπεύθυνος: 
Σ. ΛΙΟΣΗΣ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Τρίτη, 5 Φεβρουάριος 2019 - 2:00μμ