Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια αναλωσίμων για την κάλυψη των αναγκών του Εργαστήριου Πολυμερών του Τμήματος Χημείας, Πανεπιστήμιο Πατρών (25/06/2020)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να προμηθευτεί Εργαστηριακά Αναλώσιμα που θα χρησιμοποιηθούν στο Εργαστήριο Πολυμερών του Τμήματος Χημείας στα πλαίσια του έργου Apollon: «Εκτυπωμένα OLEDS για ευφυείς, αποδοτικές και ελεγχόμενες διατάξεις  φωτισμού στερεάς κατάστασης σε μεγάλη κλίμακα» (ΦΚ/MIS): 80536/ 5030854) που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο της «Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 02/07/2020 και ώρα 14:00 μ.μ.

Έργο: 
80536
Υπεύθυνος: 
Ι. ΚΑΛΛΙΤΣΗΣ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Πέμπτη, 2 Ιούλιος 2020 - 2:00μμ