Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια αναλωσίμων για την κάλυψη των αναγκών του Εργαστήριου Φαρμακογνωσίας και Χημείας Φυσικών Προϊόντων-Ομάδα Φαρμακευτικής Βιοτεχνολογίας του Τμήματος Φαρμακευτικής, Πανεπιστήμιο Πατρών (20/05/2019)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να προμηθευτεί αναλώσιμα που θα χρησιμοποιηθούν στο Εργαστήριο Φαρμακογνωσίας και Χημείας Φυσικών Προϊόντων-Ομάδα Φαρμακευτικής Βιοτεχνολογίας του Τμήματος Φαρμακευτικής με φορέα χρηματοδότησης το πρόγραμμα ΕΛΙΔΕΚ, στο πλαίσιο της Δράσης «1η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛΙΔΕΚ για την Ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών» με ακρωνύμιο: K6PD και κωδικό (Φ.Κ.): 80596, και με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Επίκουρο Καθηγητή Γεώργιο Παμπαλάκη. Ο τίτλος του έργου είναι: "α-synuclein prion-like particles: in vivo turnover and infectivity. (ΑΔΑ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ:61ΡΖ469Β7Θ-8ΒΠ).

Έργο: 
80596
Υπεύθυνος: 
ΠΑΜΠΑΛΑΚΗΣ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Δευτέρα, 27 Μάιος 2019 - 12:00μμ