Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια αναλωσίμων για την κάλυψη των αναγκών του εργαστηρίου Τεχνολογίας Τροφίμων του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων, Πανεπιστήμιο Πατρών (23/04/2019)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να προμηθευτεί αναλώσιμα που θα χρησιμοποιηθούν στο Εργαστήριο Τεχνολογίας Τροφίμων του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων (ΔΕΑΠΤ) στο πλαίσιο του έργου Trust Trace - Σχεδιασμός και ανάπτυξη συστήματος πλήρους και τεκμηριωμένης ιχνηλασιμότητας και ελέγχου ποιότητας για μεταποιημένα αγροτικά προϊόντα και προϊόντα αλιείας με εστίαση στον καταναλωτή» ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ:ΦΚ 80646 – MIS: 5033810 με φορέα χρηματοδότησης ΕΥΔΕ/ΕΤΑΚ MIS. (ΑΔΑ:ΩΙΠΑ469Β7Θ-2ΡΙ ).

Έργο: 
80646
Υπεύθυνος: 
Α. ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Δευτέρα, 6 Μάιος 2019 - 12:00μμ