Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια αισθητήρα για την κάλυψη των αναγκών του εργαστηρίου Επεξεργασίας Σημάτων και Τηλεπικοινωνιών, του Τμήματος Μηχανικών H/Υ κ Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών (12/03/2019)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να προμηθευτεί Πάγια (αισθητήρας) που θα χρησιμοποιηθούν στο Εργαστήριο Επεξεργασίας Σημάτων και Τηλεπικοινωνιών, του Τμήματος Μηχανικών H/Υ κ Πληροφορικής στα πλαίσια του έργου: «Ανάλυση νοηματικής γλώσσας σε κινητές συσκευές για διερμηνεία με έμφαση υπηρεσίες υγείας (HEALTHSIGN) MIS 5030857 ΦΚ: 80528» με φορέα χρηματοδότησης την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. (ΑΔΑ:6ΣΓ9469Β7Θ-Λ7Ν ).

Έργο: 
80528
Υπεύθυνος: 
Δ. ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Τρίτη, 19 Μάρτιος 2019 - 12:00μμ