Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια 10 (δέκα) laptops για την κάλυψη των αναγκών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων και Έρευνας, Πανεπιστήμιο Πατρών (21/03/2019)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να προμηθευτεί προμηθευτεί 10 (δέκα) Laptops που θα χρησιμοποιηθούν στον ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών στα πλαίσια του έργου: «Υποστήριξη Εθνικών Ευρωπαϊκών και Διεθνών συμβάσεων χρηματοδότησης Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης» με φορέα χρηματοδότησης «Επιτροπή Ερευνών» με ΦΚ 52019. (ΑΔΑ:ΨΜΩΛ469Β7Θ-ΡΨ2).

Έργο: 
52019
Υπεύθυνος: 
Δ. ΠΟΛΥΖΟΣ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Παρασκευή, 29 Μάρτιος 2019 - 12:00μμ