Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού και ανάπτυξης Πλατφόρμας Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) που θα διευκολύνει την μεταφορά φρέσκων «νωπών» προϊόντων μεταξύ Ιταλίας και Ελλάδος, στο πλαίσιο του έργου : «Cross- border mechanisms for Green Intermodal and Multimodal Transport of FRESH products – FRESH WAYS», Πανεπιστήμιο Πατρών (αριθμ. πρωτ. 110000/12-12-2019, ΑΔΑΜ: 19PROC006015897)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να προμηθευτεί  υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης  Πλατφόρμας Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) που θα διευκολύνει την μεταφορά φρέσκων «νωπών» προϊόντων μεταξύ Ιταλίας και Ελλάδος, που θα χρησιμοποιηθεί από το  Σπουδαστήριο Τεχνικής των Μεταφορών & Κυκλοφορίας του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, στο πλαίσιο υλοποίησης του Παραδοτέου D4.5.1 «Design and development of the ICT platform components» του Πακέτου Εργασίας 4 του έργου: «Cross-border mechanisms for Green Intermodal and Multimodal Transport of FRESH productsFRESH WAYS», με φορέα χρηματοδότησης το INTERREG V-A GREECE-ITALY 2014-2020 Programme, ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΦΚ/MIS): 80616/5003373.  

 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 19/12/2019 ώρα 14:00 μ.

Έργο: 
80616
Υπεύθυνος: 
Γ. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Πέμπτη, 19 Δεκέμβριος 2019 - 2:00μμ