Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών για την κάλυψη των αναγκών του Εργαστηρίου Φαινομένων Μεταφοράς και Φυσικοχημικής Υδροδυναμικής του Τμήματος Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών (06/02/2020)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να προβεί στην παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης μια διημερίδας (workshop) στο Εργαστήριο Φαινομένων Μεταφοράς και Φυσικοχημικής Υδροδυναμικής του Τμήματος Χημικών Μηχανικών στα πλαίσια του έργου με ΦΚ: 80594 Re Water Eco technologies for the waste water management, με φορέα χρηματοδότησης Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Εθνικούς Πόρους.

(ΑΔΑ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ:69ΗΔ469Β7Θ-ΓΡΡ ).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 13/02/2020 και ώρα 14:00 μ.μ.

Έργο: 
80594
Υπεύθυνος: 
Χ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Πέμπτη, 13 Φεβρουάριος 2020 - 2:00μμ