Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών ανασχεδιασμού και επέκτασης ψηφιακής πλατφόρμας για την κάλυψη των αναγκών του ΠΜΣ του Τμήματος ΤΕΕΑΠΗ, Πανεπιστήμιο Πατρών (24/06/2019)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να πραγματοποιήσει τον Ανασχεδιασμό και την επέκταση ψηφιακής πλατφόρμας διαχείρισης επικοινωνίας και συνεργασίας με σύγχρονες και ασύγχρονες λειτουργίες για την υποστήριξη της ασφαλούς διεξαγωγής της Πρακτικής Άσκησης του ΠΜΣ στα πλαίσια του έργου Π.Μ.Σ. Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η.-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ: ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΦΚ:80709 με φορέα χρηματοδότησης το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ. (ΑΔΑ:ΨΖΜΒ469Β7Θ-3Θ3 ).

Έργο: 
80709
Υπεύθυνος: 
ΡΑΒΑΝΗΣ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Δευτέρα, 1 Ιούλιος 2019 - 12:00μμ