Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσίας για την κάλυψη των αναγκών του Εργαστήριου Μηχανικής και Τεχνολογίας Υλικών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών (27/11/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να προβεί στην ανάθεση υπηρεσίας για την α)κατασκευή πειραματικής διάταξης για την μέτρηση της υδατοπερατότητας και της υδατοστεγανότητας σκυροδέματος και τσιμεντοκονιαμάτων και  β)κατασκευή δοκιμίων, στεγάνωση αυτών και πραγματοποίηση δοκιμών υδαταπορροφητικότητας και υδατοπερατότητας με επακόλουθη δοκιμή ταχείας διείσδυσης χλωριόντων (RCPT) που θα χρησιμοποιηθεί στο Εργαστήριο Μηχανικής και Τεχνολογίας Υλικών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών στα πλαίσια του έργου 37061800 με φορέα χρηματοδότησης ΤΣΜΕΔΕ. (ΑΔΑ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ:6ΑΧΓ469Β7Θ-ΞΟΥ)

Έργο: 
37061800
Υπεύθυνος: 
Α. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Τετάρτη, 5 Δεκέμβριος 2018 - 12:00μμ