Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή μελέτης σκοπιμότητας για την κάλυψη των αναγκών του Εργαστηρίου Επιστήμης των Υλικών του Τμήματος Επιστήμης των Υλικών, Πανεπιστήμιο Πατρών (16/01/2019)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να προβεί στην παροχή μελέτης σκοπιμότητας που θα χρησιμοποιηθεί στο Εργαστήριο Επιστήμης των Υλικών του Τμήματος Επιστήμης των Υλικών στα πλαίσια του έργου «Εφαρμογές Φωνονικών Υλικών και Μεταϋλικών στην Αντισεισμική Μηχανική ΦΚ: 80583» με φορέα χρηματοδότησης το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο της «Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020». (ΑΔΑ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ:6ΕΙΨ469Β7Θ-ΛΩ4).

Έργο: 
80583
Υπεύθυνος: 
Μ. ΣΙΓΑΛΑΣ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Τετάρτη, 23 Ιανουάριος 2019 - 12:00μμ