Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την κατασκευή δύο μεταλλικών κτιρίων για την κάλυψη των αναγκών του Εργαστήριου Κατασκευών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών (29/05/2019)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να προμηθευτεί την κατασκευή δύο μεταλλικών κτηρίων τα οποία θα χρησιμοποιηθούν στο Εργαστήριο Κατασκευών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών για πειραματικές δοκιμές – όπως περιγράφονται στη συμφωνία με την ερευνητική ομάδα HITFRAMES -  στα πλαίσια του έργου SERAWP12/TA5 TransnationalAccesstoStructuresLaboratory με φορέα χρηματοδότησης την Eυρωπαϊκή Eπιτροπή. (ΑΔΑ:6ΥΥ6469Β7Θ-Ω0Σ).

Έργο: 
80085
Υπεύθυνος: 
Ε. ΜΠΟΥΣΙΑΣ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Τετάρτη, 5 Ιούνιος 2019 - 12:00μμ