Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών τροφοδοσίας (catering), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πατρών (20/05/2019)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να προβεί στην ανάθεση υπηρεσιών τροφοδοσίας (catering) για την κάλυψη των αναγκών της ημερίδας (Info-Day) που θα διεξαχθεί την Πέμπτη 13 Ιουνίου 2019 και ώρα από τις 10:00 πμ. μέχρι τις 17:00 μ.μ., στα πλαίσια του έργου«80553: Innovative Medical Tourism Strategy» με ακρωνύμιο «In-MedTouR», που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και από Εθνικούς Πόρους και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Βασίλειο Βουτσινά (ΑΔΑ Αιτήματος Ανάληψης: 6ΣΩΔ469Β7Θ-Σ0Ρ)

Έργο: 
80553
Υπεύθυνος: 
Β. ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Παρασκευή, 24 Μάιος 2019 - 12:00μμ