Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση υπηρεσιών ασφάλισης εξοπλισμού, Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών (17/04/2019)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται προβεί στην ανάθεση υπηρεσιών ασφάλισης εξοπλισμού στο πλαίσιο του έργου με τίτλο FOREST MONITORING SYSTEM FOR EARLY FIRE DETECTION AND ASSESSMENT IN THE BALKAN-MED AREA (SFEDA) με ΦΚ 80239 και MIS 5013503 και φορέα χρηματοδότησης την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Νικόλαο Ασπράγκαθο.

Έργο: 
80239
Υπεύθυνος: 
Ν. ΑΣΠΡΑΓΚΑΘΟΣ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Τρίτη, 23 Απρίλιος 2019 - 12:00μμ