Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση υπηρεσίας παροχής εστίασης για την κάλυψη των αναγκών του Σπουδαστηρίου Τεχνικής των Μεταφορών και Κυκλοφορίας του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών (08/03/2019)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να προβεί στην ανάθεση υπηρεσίας παροχής εστίασης που θα διατεθεί στο Σπουδαστήριο Τεχνικής των Μεταφορών και Κυκλοφορίας του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών στα πλαίσια της 1ης Συνάντησης Εργασίας του έργου FRESH WAYS Cross-border mechanisms for Green Intermodal and Multimodal Transport of FRESH products – INTERREG Greece – Italy 2014 - 2020 με κωδικό Φ.Κ. 80616 / MIS 5003373, με φορέα χρηματοδότησης το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). (ΑΔΑ:ΨΒ9Ξ469Β7Θ-0Η6 ).

Έργο: 
80616
Υπεύθυνος: 
Ι. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Παρασκευή, 15 Μάρτιος 2019 - 2:00μμ