Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για την ανάθεση υπηρεσίας στο πλαίσιο του έργου «D836/whiteR(609228).» (27/02/2019)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση υπηρεσίας, που θα χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο του έργου «D836/whiteR(609228)» (ΑΔΑ: 64ΞΘ469Β7Θ-77Ι)

Έργο: 
52110000
Υπεύθυνος: 
Γ. Χρυσολούρης
Ημερομηνία-Λήξης: 
Τετάρτη, 6 Μάρτιος 2019 - 3:00μμ