ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ-ΕΝΟΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «FrailSafe Sensing and predictive treatment of frailty and associated co-morbidities using advanced personalized patient models and advanced interventions» (ΦΚ: 54940000 – Ε.Υ.: Β. Μεγαλοοικονόμου) (13/02/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 537/29-01-2018 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, για την υλοποίηση του έργου «FrailSafe  Sensing and predictive treatment of frailty and associated co-morbidities using advanced personalized patient models and advanced interventions» που χρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Β. Μεγαλοοικονόμου, Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση έργου ως κάτωθι:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

H ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων γίνεται εδώ

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 28/02/2018

Ημερομηνία-Έναρξης: 
Τρίτη, 13 Φεβρουάριος 2018 - 10:00πμ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Τετάρτη, 28 Φεβρουάριος 2018 (All day)
Κωδικός Έργου: 
54940000
Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Βασίλειος Μεγαλοοικονόμου