ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «From Two to Many: Geminin Family Members Control Centriole Amplification, Cilia Formation and Pathology» (80597- Ε.Υ.: Μ. ΑΡΜΠΗ) (25/06/2020)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 697 / 18-06-2020 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, εγκρίνει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος φυσικών προσώπων για τη σύναψη μίας [1] σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «From Two to Many: Geminin Family Members Control Centriole Amplification, Cilia Formation and Pathology», που συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο της πράξης/δράσης/έργου «1η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛΙΔΕΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ» που χρηματοδοτείται από ΓΓΕΤ-ΕΛΙΔΕΚ, με Επιστημονικό Υπεύθυνο την Μαρίνα Αρμπή, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια του Τμήματος Ιατρικής, του Πανεπιστημίου Πατρών
Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.
Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 10/07/2020

 Η ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων γίνεται εδώ

Ημερομηνία-Έναρξης: 
Πέμπτη, 25 Ιούνιος 2020 - 3:30μμ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Παρασκευή, 10 Ιούλιος 2020 (All day)
Κωδικός Έργου: 
80597
Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Μ. ΑΡΜΠΗ