ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ– ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «NUCIF: Network of Universities for Knowledge and Border Areas Integration» (80426- Ε.Υ.: Δ.ΣΚΟΥΡΑΣ) (14/02/2020)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 663/13-02-2020 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, εγκρίνει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος φυσικών προσώπων για τη σύναψη [1] σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Towards an innovative strategy for skills development and capacity building in the space geo-information sector supporting Copernicus user uptake», που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της πράξης «Erasmus+», με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Δημήτριο Σκούρα, Καθηγητή του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, του Πανεπιστημίου Πατρών. 

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης. 

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 02/03/2020

Η ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων γίνεται εδώ

Ημερομηνία-Έναρξης: 
Παρασκευή, 14 Φεβρουάριος 2020 - 3:15μμ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Δευτέρα, 2 Μάρτιος 2020 (All day)
Κωδικός Έργου: 
80426
Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Δ. ΣΚΟΥΡΑΣ