ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ– ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Ηλεκτρονικό Αποθετήριο Ανοικτών Δεδομένων για την ανάδειξη καλών πρακτικών, πολιτικών και δράσεων σχετικά με την κλιματική αλλαγή» (80786- Ε.Υ. Μ.ΚΟΡΝΑΡΟΣ) (11/02/2020)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 662 / 10-02-2020 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, εγκρίνει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος φυσικών προσώπων για τη σύναψη δύο [2] συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Ηλεκτρονικό Αποθετήριο Ανοικτών Δεδομένων για την ανάδειξη καλών πρακτικών, πολιτικών και δράσεων σχετικά με την κλιματική αλλαγή», που χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο στο πλαίσιο του Μέτρου «Καινοτόμες Δράσεις για τους Πολίτες», με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Μιχαήλ Κορνάρο, Καθηγητή του Τμήματος Χημικών Μηχανικών, του Πανεπιστημίου Πατρών. 

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης. 

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 26/02/2020

Η ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων γίνεται εδώ

Ημερομηνία-Έναρξης: 
Τρίτη, 11 Φεβρουάριος 2020 - 4:00μμ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Τετάρτη, 26 Φεβρουάριος 2020 (All day)
Κωδικός Έργου: 
80786
Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Μ.ΚΟΡΝΑΡΟΣ