ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «OACTIVE Advanced personalised, multi-scale computer models preventing OsteoArthritis» (80240– Ε.Υ.: Κ. Μουστάκας) (12/09/2019)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 625/09-09-2019 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, εγκρίνει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος φυσικών προσώπων για τη σύναψη  (1) μίας  σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «OACTIVE  Advanced personalised, multi-scale computer models preventing OsteoArthritis», που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της δράσης «Horizon 2020» με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον  Κωνσταντίνο Μουστάκα, αναπ. Καθηγητή  του Τμήματος ΗΜΤΥ, του Πανεπιστημίου Πατρών, ως κάτωθι:
 
Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.
 
Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 27/09/2019

Η ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων γίνεται εδώ

Ημερομηνία-Έναρξης: 
Πέμπτη, 12 Σεπτέμβριος 2019 - 1:45μμ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Παρασκευή, 27 Σεπτέμβριος 2019 (All day)
Κωδικός Έργου: 
80240
Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Κ. Μουστάκας